CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

 

BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

GIỚI THIỆU CHUNG

        Trong thời đại phát triển bùng nổ công nghệ số, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật  được phát triển vượt bậc. Nhằm  ứng dụng và phát huy thế mạnh của công nghệ số vào công tác tuyển sinh, đào tạo, hướng nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu và hình ảnh nhà trường, ngày 18/6/2021 trường Cao đẳng  tế Phú Thọ thành lập Ban Thông tin – Truyền thông .

Nhân sự:

– Quản lý ban: 01

 Trần Thị Lê Quyên

  – Cán bộ chuyên trách: 02

             Nguyễn Phương Dung

             Nguyễn Văn Anh

CHƯC NĂNG – NHIỆM VỤ

 Chức năng

Ban Thông tin – Truyền thông có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng về công tác thông tin, truyền thông của nhà trường. Quản lý về nội dung, công cụ hỗ trợ  liên quan đến hoạt động thông tin, truyền thông. Thu nhận, tìm kiếm, biên tập thông tin, hình ảnh từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc và cung cấp thông tin, hình ảnh ra bên ngoài khi được sự đồng ý của Ban giám hiệu.

 Nhiệm vụ

– Quản lý thông tin, hình ảnh, các công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động thông tin, truyền thông nhà trường.

– Xây dựng, quản lý, phát triển Website, Facebook, zalo you tube các biển hiệu, bảng tin liên quan đến hoạt động thông tin, truyền thông nhà trường.

– Quảng bá thương hiệu nhà trường bằng thông tin, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, truyền hình, website, …) khi được sự đồng ý của hiệu trưởng.

– Thu nhận, xử lý, biên tập thông tin, hình ảnh từ các cộng tác viên ở các đơn vị, bộ phận hay cá nhân theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch và tổng kết kế hoạch, thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động thông tin, truyền thông hàng tháng, hàng năm.

–  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

– Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu với những thông tin được đưa ra.